Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции

Секторот, согласно Законот за електронски комуникации, ги извршува задачите за кои е надлежна Агенцијата во делот што се однесува на контролата на радиокомуникациите и во делот на надзорот над спроведувањето на Законот и подзаконските акти.

Контролата на радиокомуникациите се врши по пата на прием на емисии на радиостаници (радиомониторинг) од фииксни радиомониторинг станици (Контролно мерни центри - КМЦ) со посада во Скопје, Битола и Штип, далечински управувани радиомониторинг станици без посада и од мобилни радиомониторинг станици. Со цел да се обезбеди рационално и законско користење на радиофреквенцискиот спектар Секторот врши радиомониторинг поради:
  • истражување и решавање на пречки во радиокомуникациите;
  • контрола на техничките и експлотационите услови под кои работат радиостаниците со Одобрение за користење на радиофреквенции;
  • откривање на радиостаници кои работат без Одобрение за користење на радиофреквенции;
  • утврдување на зафатеноста на радиофреквенцискиот спектар со емисии на радиостаници од Р.М и од соседни и други земји;
  • мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку радиомрежа (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
  • мерење на параметрите за квалитет на дигиталната телевизија DVB-T (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
  • мерење и контрола на вредностите на нејонизирачко зрачење од јавните мобилни мрежи (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
  • мониторинг на радиофреквенцискиот спектар во испитните центри за полагање на стручни испити  
  • надзор над оператори и други правни и физички лица корисници на радиофреквенции
  • надзор на пазарот на радио опремаКонтакт со Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенции

Јонче Гроздановски
Раководител на Сектор за контрола
и мониторинг на радиофреквенции
Овластено лице за безбедност на класифицирани информации 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 247
моб. 071 33 22 91

Jonche Grozdanovski 

КМЦ Скопје

Александар Грамбозов
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции - Скопје
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 242
моб. 078 23 67 49

Слободан Пешиќ
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 238
моб. 075 47 51 76

Гоце Илиевски
Самостоен референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 246
моб. 071 38 03 62

Драган Вучиќевиќ
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 248
моб. 075 35 99 16

Саша Цветковиќ
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 236
моб. 075 47 51 66

Бобан Трајковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 243
моб. 071 38 03 65

Сашко Митковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 241
моб. 071 33 21 89

Насе Попов
Раководител на Одделение за одржување на мерна опрема
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 233
моб. 075 22 28 90

Виктор Синадиновски
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 254
моб. 071 39 11 17

Томе Анастасоски
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
моб. 071 38 95 93

КМЦ Битола

Петар Иваноски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 047 207 063
моб. 075 38 38 09

Тоде Митрески
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 240
моб. 078 37 30 02

Златко Угревски
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 047 207 064
моб. 071 36 88 41

Томе Талевски
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 047 207 076
моб. 078 23 58 34

Мирјана Хаџитипевска
Референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 047 207 065
моб. 071 33 20 84

Цане Поповски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 047 207 069
моб. 071 39 07 47

Миле Георгиевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 74

Валентин Талевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 75

КМЦ Штип

Ацо Рабаџиски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 032 223 962
моб. 075 23 21 24

Тодор Поп Картов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 032 223 965
моб. 071 33 20 62

Златко Караѓозов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 032 223 964
моб. 070 22 87 43

Билјана Цонева
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 032 223 960
моб. 071 38 94 94

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на