Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Анализа на пазар

Една од главните цели на Законот за електронски комуникации е да обезбеди забрзување на процесот на создавање на конкурентен пазар, заштита на интересите на потрошувачите и спречување на злоупотребата на позицијата што ја имаат на пазарот операторите и давателите на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ. Во продолжение се релевантните документи за активностите на АЕК во врска со анализата на релевантните пазари и определените обврски на операторите со значителна пазарна моќ.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на