Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Регулација на цени

Агенцијата на операторите со значителна пазарна моќ на релевантните пазари им наметна обврска висината на цените на услугите да бидат базирани на реални трошоци. Операторите што подлежат на обврската имаат обврска да покажат дека цените се изведени од трошоците и дека ви нив е вклучена и стапката за поврат на инвестиците. Воедно, Агенцијата може да користи сметководствени методи кои се независни од оние кои ги користат операторите. Агенцијата ја користи ЛРИК методологијата (Long Run Incremental Costs) за регулирање на цените на одредени услуги. Во продолжение се дадени информации за развојот и имплементацијата на ЛРИК моделот за фиксна мрежа и развојот и имплементацијата на ЛРИК моделот за мобилна мрежа.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на