Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Преглед на анализи

Агенцијата согласно годишната програма за работа спроведува анализа на релевантните пазари. Во продолжение е даден преглед на спроведените анализи на пазарите, документите за анализа на релевантните пазари, мислењата на заинтересираните страни, одлуките за определување на оператор со значителна пазарна моќ и преглед на наметнатите обврски на операторите со значителна пазарна моќ.

Малопродажба         Големопродажба

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на