Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Релевантни пазари

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 17.09.2010 година донесе Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација. Одлуката е донесена во согласност со одредбите од членот 41 и 42 од Законот за електронски комуникации, а имајќи ги предвид спроведенте анализи на релевантните пазари, чии финални документи се објавени на веб страната на Агенцијата, а во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата со што е утврден релевантниот географски пазар за продажба на производи и услуги на пазарот за електронски комуникации на РМ. При утврдување на релевантните пазари беше земена предвид Препораката на Европската Комисија за релевантни пазари на производи и услуги подложни на ex-ante регулација, објавена во службено гласило на ЕУ (ОЈ.L114 од 08.05.2003) и Препораката на Европската Комисија за релевантни пазари на производи и услуги подложни на ex-ante регулација, објавена во службено гласило на ЕУ (ОЈ.L344 од 28.12.2007).

 

 

Документи во Релевантни пазари

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на