Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Универзална услуга

Универзална услуга претставува пакет од минимален број на јавни електронски комуникациски услуги со определен квалитет, достапен со прифатлива цена за сите крајни корисници во РМ , без оглед на нивната географска локација.

Универзалната услуга опфаќа:

  • Поврзување на крајниот корисник со јавната телефонска мрежа, на негово барање со овозможување на пристап до јавните телефонски услуги на определена географска локација , овозможувајќи му дојдовни и појдовни повизи во локалниот, националниот и меѓународниот телефонски сообраќај, комуникации преку факсимил и пренос на податоци со брзина од минимум 2400 бит/с ;
  • Обезбедување достапност на податоците од единствениот телефонски именик и од службата за информации за евиденција на сите телефонски претплатници во РМ ;
  • Обезбедување на јавни телефонски говорници од кои е возможно без надомест да се бираат службите за итни повици, за да се задоволат потребите на крајните корисници од аспект на географска опфатеност со задоволителен број на јавни телефонски говорници , со можност за пристап на корисниците со посебни потреби и со соодветен квалитет на услугата и
  • Обезбедување на услови за еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги од страна на крајните корисници со посебни потреби, вклучувајќи и пристап до броеви на службите за итни повици, достапност на податоците од телефонскиот именик за сите претплатници во РМ , како и на другите крајни корисници.
  • Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга

Со овој правилник се пропишува начинот и условите за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга, барањата за квалитет на услугите опфатени со универзалната услуга, параметрите за квалитет и нивното мерење, висината на средствата за надоместување на реалните трошоци за вршење на услугите опфатени со универзална услуга како и методот за пресметување на реални трошоци и нематеријални поволности за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга.

 

Документи во Универзална услуга

Јан 14, 2015

Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга

in Легислатива
Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга и Коментари и…

Документи - Телекомуникации

Мар 20, 2019

Брзина на интернет

in Мрежи и услуги
Агенцијата за Електронски Комуникации обезбедува две алатки со кои корисниците на…
Мар 02, 2015

Правилник за преносливост на броеви

in Легислатива
Јан 14, 2015

Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга

in Легислатива
Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга и Коментари и…
Дек 10, 2014

План за нумерација

in Легислатива
Јун 30, 2011

Правилник за технички услови

in Легислатива

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на