Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Радио опрема

За користење на радио и телекомуникациска терминалана опрема, Агенцијата соработува со надлежните институции одговорни за увоз и употреба на РТТЕ опрема, Министерството за транспорт и врски и Министерството за економија.
 
Согласно член 76 став 3 од Законот за електронски комуникации и Правилникот за радиоопрема и телекомуникациска терминална опрема, Агенцијата има надлежност да издаде мислење само за онаа радио опрема која се става во употреба и која користи фреквенциски опсези, чија употреба не е усогласена на целокупната територија на Европската Унија. За таа цел, производителот или неговиот овластен застапник или пак лицето одговорно за пуштање на ваквата опрема на пазар и употреба, поднесува Пријава до Агенцијата за електронски комуникации за да ја пријави својата намера за пуштање на опремата во употреба. Ако мислењето на Агенцијата е позитивно, се продолжува со процедурата до надлежните институции согласно Правилникот за радио и телекомуникациска терминална опрема.

Документи во РФ спектар

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на