Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Отповикување на одобрение

Одобрението за користење на радиофреквенции може да биде отповикано по службена должност од страна на Агенцијата или пак на барање на носителот на одобрението.
За отповикување на одобрение за користење на радиофреквенции се доставувава писмено општо барање за отповикување во кое е наведен бројот на одобрението кое се отповикува. 
Агенцијата може да отповика одобрение за користење на радиофреквенција на предлог на носителот на одобрението само доколку ги има исполнето сите обврски согласно со Законот за електронски комуникации и условите на одобрението (платен годишен надоместок за користење на радиофреквенции и др.).

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на