Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Недоделени радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации изврши ревизија и репланирање на Планот за доделби за звучна радиодифузија во опсегот 87,5 - 108 MHz со цел да се определат радиофреквенции кои би се доделиле за локално покривање.

Согласно Планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија  и Планот за доделба и користење на радиофреквенции во Република Македонија има радиофреквенциски опсези кои може да се користат за изградба на јавни комуникациски мрежи.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на