Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2017 година

Агенцијата за електронски комуникации објавува “Корегиран извештај за развој на пазрот за електронски комуникации во првиот квартал од 2017 год.” по доставени корегирани податоци од страна на еден од активните оператори кои ги нудат своите услуги на територија на Р. Македонија.

Корекцијата на извештајот е направена во точка бр.8 Пакети на услуги.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на