Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Соопштение за почнување на процес на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) и пресметка на WACC

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека отпочнува со процесот на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC. Проектот ќе биде изработен во соработка со Analysys Mason Ltd., со седиште на ул:„Via Pietro Verri” n.6, Milano, Italy врз основа на склучен договор за јавна набавка на консултантски услуги.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на