Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Понеделник, 27 Октомври 2014 Службен весник: 161/14 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на