Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Телекомуникациска инфраструктура

  • Управување со електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи преку собирање на податоци за изградените јавни електронски комуникациски мрежи од oператорите на јавни електронски комуникациски мрежи, надлежното министерство и единиците на локалната самоуправа;
  • Следење на техничките прописи и стандарди за иградба на јавни електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства;
  • Давање согласност на идејниот проект за градба на јавни електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства;
  • Давање на мислење или утврдување на услови при изготвување и донесување на документите за просторно уредување и градење во случај ако се работи за зафати во просторот во рамките на зоната на јавната електронска комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства, во заштитната зона на радиокоридорот на одредени радиостаници.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на