Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Податоци за пазарот - мобилна телефонија

1.Број на активни претплатници во мобилна телефонија
Број на активни претплатници во мобилна телефонија
2. Просечна цена на чинење за 1 минута разговор во мобилна мрежа
Просечна цена на чинење за 1 минута разговор во  мобилна мрежа
3. Остварен сообраќај од активни претплатници во мобилна телефонија
Остварен сообраќај од активни претплатници во мобилна телефонија
4. Приходи од малопродажба во мобилна телефонија
Приходи од малопродажба во мобилна телефонија
5. Број на претплатници и количина пренесени податоци преку мобилна мрежа (2G/3G)
Број на претплатници и колишина на пренесени податоци преку мобилна мрежа
6. Пазарен удел во мобилна телефонија
Пазарен удел во мобилна телефонија според број на активни претплатници

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на